STAKO - hledáme nové členy do našeho týmu
Menu
 • Aktuality
 • Profil společnosti
 • Reference
 • Kariéra
 • Ke stažení
 • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Prohlášení o zpracování osobních údajů fyzických osob

Prohlášení  o  zpracování  osobních údajů fyzických osob
 
dle  Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“).
 
I. Správce osobních údajů
S T A K O společnost s ručením omezeným  se   sídlem Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové,    sp. zn. C 724 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,  IČ : 422 28 468, zastoupená jednatelem  Ing. Petrem Kuldou (dále jen „Společnost nebo „správce“) tímto  informuje tímto o základních zásadách a principech zpracování osobních údajů  a právech subjektů údajů. 
 
II.  Účel  zpracování osobních údajů
1.   Společnost  zpracovává osobní údaje fyzických osob dle právních základů zpracování  pro tyto účely:

a) realizace smluvních vztahů

 • smlouva o dílo, objednávka – předmětem jsou osobní údaje podnikajících FO
 • smlouva o převodu vlastnických práv – předmětem jsou osobní údaje zájemců o koupi nemovitostí  v rámci developerských projektů 
 • smlouva o pronájmu nemovitostí – předmětem jsou osobní údaje nájemců bytových jednotek a nebytových prostor.
 • smlouva o spolupráci, mandátní smlouvy, příkazní smlouva
 • zpracovatelská smlouva
 • a další

Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (např. příprava smluvního vztahu, realizace, kontrola plnění smlouvy, možnosti uplatnění smluvních nároků, účetní a daňová agenda, plnění povinností ve vztahu k veřejným orgánům, činnosti v rámci záruky, odpovědnosti vyplývající ze smluvního vztahu i po ukončení platnosti smlouvy. aj.)

 
b) oprávněný zájem správce – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné např. při posuzování odborné způsobilosti uchazečů o zaměstnání, porovnání cenových nabídek  dodavatelů, posuzování rizik,  řešení sporů, správa  a vymáhání pohledávek, interní reporting, ostraha a ochrana objektu a majetku správce,  kontrola využívání pracovních prostředků zaměstnavatele (monitoring – kamerový systém bez uchování záznamu), nutnost identifikace osob, vydávání průkazů (vazačský, jeřábnický aj.)
 
c) splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis, a to v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem (viz
pracovně právní vztahy (subjektem údajů jsou zaměstnanci), veřejné soutěže, daňové povinnosti  aj.)
 
d) souhlas subjektu údajů pro konkrétní účel zpracování osobních údajů. 
 
III. Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanec
 • uchazeč o zaměstnání
 • zákazník /investor, kupující nemovitosti, nájemce nemovitosti/
 • dodavatel /služeb, zboží/
 • dopravce
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

 
IV.  Rozsah zpracování  
Společnost  zpracovává osobní údaje fyzických osob dle konkrétního účelu v rozsahu:

a) identifikační údaje subjektu údajů - jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, rodinný stav, pohlaví, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu, občanský průkaz, řidičský průkaz - u podnikajících osob – obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ
 
b) kontaktní údaje subjektu údajů  - telefonní číslo, e-mail

c) další popisné údaje subjektu údajů - bankovní spojení, velikost obuvi a oděvů, podobizna, podpis, informace o mzdě, dosažené vzdělání, dosavadní praxe, odborná kvalifikace, zdravotní způsobilost.

d) osobní údaje fyzických osob spjatých se subjektem údajů - identifikační údaje členů rodiny jako např. manželky, manžela, druha, družky, potomků. 
 
 
V. Zdroje osobních údajů
Osobní údaje získává správce:

 • přímo od subjektu údajů při jednání o uzavření smluvního vztahu a při následné realizaci.
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)  a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekt údajů sám zveřejní).

 VI.   Informace o případných příjemcích a úmyslu předat  osobní údaje

 • Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo prostřednictvím smluvních  zpracovatelů za  současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů údajů. 
 •  Veškeré osoby (zaměstnanci správce, zpracovatelé), které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Správce poskytuje osobní údaje třetím osobám na základě zákonné či smluvní povinnosti (orgány veřejné moci, finanční instituty,  zpracovatelé, smluvní partneři, pojišťovny a další).
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

 VII.   Zásady zpracování  a způsob ochrany osobních údajů

 • Správce údajů provádí zpracování osobních údajů při dodržení všech povinností, které mu ukládají právní předpisy zejména Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679.
 • Správce v rámci zpracování osobních údajů postupuje zákonně a  transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajům na nezbytné minimum.
 • Správce dbá na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti.
 • Osobní údaje jsou zpracovány prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
 • Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 
 •  Informace o zpracování osobních údajů poskytne správce prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců  subjektu údajů vždy před zahájením smluvního vztahu.
 • Subjekt údajů svým podpisem potvrdí, že byl seznámen s rozsahem a způsobem zpracování osobních údajů. 

 VIII.  Doba zpracování
Osobní údaje správce zpracovává ve vymezeném rozsahu a účelu  po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, oprávněného zájmu či právních povinností.  Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat  i po ukončení smluvního vztahu, pokud to vyžadují právní předpisy či  oprávněný zájem.
 

IX. Práva subjektů údajů

 • Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a to písemnou žádostí, zaslanou na email stakohk@stakohk.cz.
 • Osobní údaje subjektu údajů zpracovávané správcem budou správcem poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a to ve lhůtě 30-ti dnů od podání žádosti.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud tomu nebrání jiné účely zpracování.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
 • Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 • zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování není nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu.
 • Subjekt údajů má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
 • Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 
 • Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů


X.  Kontaktní údaje správce
 

S T A K O  společnost s ručením omezeným

Sídlo: Bieblova782/7, 500 03  Hradec Králové

IČ:  422 28 468    DIČ:  CZ 422 28 468

E-mail:  stakohk@stakohk.cz    Tel. kontakt: 495 716 110

Web: www.stakohk.cz

ID schránka:  iteyr2e

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook  STAKO LinkedIn

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.